RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. RODO.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu jest ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów danych osobowych.

TP TELTECH sp. z o.o. jako administrator danych osobowych przekazuje Państwu poniższy pakiet informacyjny:

  • W związku z RODO nie jest wymagany dodatkowy kontakt z TP TELTECH sp. z o.o., wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.
  • TP TELTECH sp. z o.o. jako administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO, czyli na podstawie zawartych umów, przepisów prawa bądź świadomej i dobrowolnej zgody osób, których dane dotyczą.
  • TP TELTECH sp. z o.o. przetwarza w szczególności dane osobowe: klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników.
  • W zakresie realizacji zobowiązań TP TELTECH sp. z o.o. będzie mógł powierzać dane osobowe tylko podmiotom, które zapewniają rzetelne stosowanie RODO.
  • TP TELTECH sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane i wynikających z przepisów prawa.
  • TP TELTECH sp. z o.o. przetwarza także dane osobowe powierzone przez innych administratorów w związku ze świadczeniem usług przez TP TELTECH sp. z o.o. Powierzone dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.
  • TP TELTECH sp. z o.o. respektuje prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • TP TELTECH sp. z o.o. zapewnia, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi chroniącymi dane osobowe zgodnie z RODO.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w TP TELTECH sp. z o.o. należy kontaktować się pod adresem e-mail: ##drwgdcp.spcnrwdhdqdlnrw#at#ieitaitrw.ea## .

Inspektorem Ochrony danych w TP TELTECH sp. z o.o. jest Justyna Porębska.